من همه کاره هستم !

نمونه ایی از جمله سازی حسین :

آموزگار : من آقای آموزگار را خیلی دوست دارم .

ادب : من وقتی می رم مه مونی با ادب استم .

صف : من وقتی زنگ تفریخ میخورد در سر صف وای می ستم !

درس : من درس را خیلی دوست دارم !

فعلا جمله هاش من محوره .

جوری مینویسه که فکر میکنم دوباره دو ساله شده یاد حرف زدن های بامزه ش می افتم ..

بچه م هنوز کوشودوووه ! قلب

دفترش پر از این نوک زبونی که مصداق نداره شاید بشه گفت نوک نوشتنی هاست !

ریاضی » ریازی   

رعایت » راایت

گوریل » گریل

پیراهن » پیراحن

صفحه » صبحی

تمرینات »تم ریناتت

ممنون » من مون  

تابستان گذشته حتی یک کلمه هم لغت ننوشت . حالا نتیجه ش شده این ..

فردا باید دوباره برم مدرسه ش ببینم چرا غلط هاش رو اصلاح میکنه این معلم ه معمم ش !!‌چشم

/ 2 نظر / 7 بازدید
خودم

لابد فکر می کنه فارسی به یه کم نوآوری و تنوع احتیاج داره و اصولا "من" کلمه بسیار خوب و پر مصرفیه [پلک] "من"م موافقم [عینک]

آیلین

ام شب آی لین خییلیی خه ستستتتتت !!! [ابله]