پ نه پ مامان خاتونی

از مدرسه حسین تماس گرفتند که بچه تون از سرویس جا مونده ، میایید دنبالش ؟؟

 گفتم پ نه پ میزارم بمونه صب راهش نزدیک بشه !

نیشخند

/ 2 نظر / 14 بازدید
خودم

[خنده]

سید علیرضا رئیسی

از کرامات شیخ شیخ ما را گفتند : سال خرگوش را در احوال کواکب و سیارات در هنگام رصد چگونه یافتی از حوادث و غرایب ؟ پس بفرمود : سه کس در این سال به سلامت و امانت بودی از جمیع جهات بدان و مراقبت کن : اول آنکه خر بودی بالذات دوم آنکه دیگران خر نمودی به نیات سوم آنکه به خریت زدی خودت را در جمیع وجنات مریدان را تاب نماند و بی قرار گردیده و جملگی آزُردی و یک یک متفرق گشتی مگر یک نفر پس شیخ نیز به قصد سفر بر او جلوس نمودی تا از این عمل مریدان را از وجود خویش محروم گرداندی به من هم سربزن و نظر بده [قهقهه][قهقهه][قهقهه]