مامان خور

امروز امیر رفت ایتالیا !! من رو با این سه تا آدم خور * کوچولو تنها گذاشت !استرس

وقتی میرفت با دلسوزی تمام گفت : آخی ی ی طفلکی !!!!!

دلش برام سوختیده بود !‌نگران

آدم خور مترادف » مامان خور ، مخ خور سر خور نیز میباشد ! چشمک

 

/ 2 نظر / 6 بازدید
خودم

جاشون خالی نباشه یا به عبارت دیگه جاشون سبز. نتیجه می گیریم که اینجا جواب نظرات رو نمی دین